KURUMSAL

Arkeon Evleri Sitesi Aydınlatma Metni

Arkeon Evleri Sitesi

AYDINLATMA METNİ

 

 

Arkeon Evleri Sitesi Yönetimi olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla yönetimimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; Arkeon Evleri Sitesi tüm bağımsız bölüm malikleri, bunların mirasçıları ile bağımsız bölümleri sonradan edinenler, intifa, oturma hakkı, kira gibi ayni ve şahsi haklara dayalı olarak bağımsız bölümleri tamamen veya kısmen kullanan kiracılar, zilyet olan veya taşınmazda iş, hizmet, istisna, vekalet gibi ilişki dolayısıyla geçici veya sürekli olarak bulunanlar ile bunların işçi, hizmetli ve diğer görevlileri,  hangi türden olursa olsun başkaca ayni ve şahsi hak sahibi olan tüm kişilerin,  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

Bağımsız bölüm tüzel kişiye ait ise tüzel kişiliğin yetki belgesinde yazılı temsilcisi veya temsilcinin vekili ait kişisel bilgileri ve istihdam ilişkisinin gerektirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayıyla bağımsız bölümde bulunabilen ve  istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde ortak yerleri kullanabilen Bağımsız bölüm maliklerinin intifa hakkı sahiplerinin yahut kiracıların hizmetçi, yardımcı, sürücü gibi müstahdemlerine ait kişisel veriler bu aydınlatma metni kapsamında işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, Kişisel Verileriniz Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme, ilkelerine bağlı olarak kategorize edilmekte ve aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

İkamet edenlerin ve çalışanlarının:

Kimlik bilgileri: (Ad, soyadı, TC kimlik kartı bilgileri)

İletişim bilgileri:(İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi)

 

Bu bilgileriniz;

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince; ana gayrimenkulün yönetimi faaliyetleri kapsamında,  bakım onarım gibi çeşitli hususlarda kuralları koymak, kat mülkiyeti ilişkilerinde taraf ve dahil olanların yetki ve sorumluluklarını belirleyerek taşınmazın kat mülkiyeti kuralları içerisinde huzurlu, sağlıklı, güvenli bir iş ve yaşam düzeninin kurulup devam etmesini sağlayacak şekilde yönetilmesini  ve site yönetim planının uygulanmasını sağlamak, Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu toplantısı  ve gerekli diğer toplantılar  hakkında bağımsız birim maliklerine  bilgi vermek, davet etmek, Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu karar defteri ve toplantı tutanaklarının düzenlenmesini sağlamak, Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu karar defterine katılım   ilgili faaliyet dönemine ait raporun  Yönetimi tarafından bağımsız bölüm maliklerine gönderilmesini sağlamak   amaçlarıyla.

Hukuki işlem bilgileriniz: Hukuki tebligatlar ve belgeler:  Mahkemelere karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla üçüncü kişilere karşı yasal işlemler başlatmak, yasal olarak yetkili olduğu konularda dava ve takip yapmak, Ana Gayrimenkulü ilgilendiren hususlarda tebligat yapmak, tebligatları kabul etmek, borç ve yükümlülüklerine aykırı davrananlar hakkında Yasa ve Yönetim Planı ile öngörülen borçlarını ödemeyenler hakkında dava açmak, icra takibi yapmak amaçlarıyla.

 

Finansal bilgileriniz:(banka hesap veya iban no, banka ve şube adı) Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu’nca belirlenen katılma paylarına karşılık teşkil eden paraları toplamak, avansları talep ve tahsil etmek amacıyla.

Görsel kayıtlarınız: (Kamera görüntüleriniz), Fiziksel mekânların ve site güvenliğinin temini, kişisel güvenliğin temini, misafir ve ziyaretçi giriş çıkış kayıtlarının oluşturulması ve takibi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuki durumlarda görsel veri oluşturma ve gerektiği takdirde kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi sınırlı amaçlarıyla.

Görüntülemede hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, güvenlik amaçları aşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Site Yönetimimiz, Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır.

Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla;  yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, denetleyici ve düzenleyici kurumlara, aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza, denetçilerin inceleme ve denetleme iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla denetçilere, belge iletimi için kargo şirketlerine, finansal faaliyetlerimizin  yürütülmesi ve tahsilatların sağlanması amacıyla bankalara, site yönetim yazılımı uygulayıcısı Apsiyon yazılım şirketine, site ve kişisel fiziksel güvenliğin  sağlanması amacıyla sözleşmeli güvenlik şirketine aktarılabilir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6.ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel veriler, site yönetimi  belgeleri ve malik bilgilerinin kaydı kapsamında fiziksel ve dijital yolla paylaştığınız kişisel verileriniz, belgeleriniz, site yönetimi ile yapılan  yazışmalarınız dilekçe ve başvurularınız, tapu bilgileri,  malik adres değişikliği veya yeni malik adres bilgileri, iletilen ilgili kiracı, intifa hakkı sahibi bilgileri, kira sözleşmeleri, toplantı katılım tutanakları, hukuki tebligatlarınız, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurularınız, kamera ile kaydedilen görsel kayıtlarınız,  e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar doğrultusunda saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz¸ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddede yer alanKişisel Verilerin İşlenme Şartlarını açıklayan maddelerden;

 

  1. : Kanunlarda öngörülmesi,
  2. : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  3. : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  4. : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  5. : İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine uygun olarak toplanmakta olup, yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar doğrultusunda saklanmaktadır. Yönetimimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

HAKLARINIZ

Arkeon Evleri Sitesi Yönetimi   KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir.

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7.nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde; 

Başvurunuzu, Arkeon Evleri Sitesi Yönetimi Tepeören Mah. İstanbul Park Blv. Formula 1 Yolu No:17  34959 Tuzla/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya sitemuduru@arkeonevleri.org.tr adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Sorumlu Ünvanı       

Arkeon Evleri Sitesi Yönetimi (Site Muduru)

Telefon Numarası

+90 541 457 4164

Santral

+90 216-677 16 15

E-Posta

sitemuduru@arkeonevleri.org.tr

Adres 

Tepeoren Mahallesi, Arkeon Evleri Yonetim Ofisi, 34959 Tuzla, Istanbul