KURUMSAL

Kamera ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Arkeon Evleri Sitesi Yönetimi

GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

Arkeon Evleri Sitesi Yönetimiolarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu aydınlatma metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla yönetimimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen, ziyaretçilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Site  güvenlik kameraları ile site  giriş kapıları, ziyaretçi bekleme alanı, site yönetim binası ve  site  içerisindeki gezinti ve sosyal alanlar da görüntü kaydı alınarak toplanan Görsel Verileriniz;  Site İçindeki Alanların ve Binaların  Güvenliğinin Temini, Kişisel Güvenliğin Temini, Misafir ve Ziyaretçi Giriş Çıkış Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Gerektiğinde Kanunen Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Oluşabilecek Hukuki Durumlarda Delil Oluşturma;   amaçlarıyla işlenmekte ve kaydedilmektedir.

 

Ziyaretçilerin İsim Soyadı ve Kimlik Kartı Bilgileri, Siteye Giriş çıkışların Kontrolü, Site İçindeki Alanların ve Binaların Güvenliğinin Temini, Kişisel Güvenliğin Temini, Misafir ve Ziyaretçi Giriş Çıkış Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi amacıyla işlenmektedir.

 

Görüntülemeler de hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, güvenlik amaçları aşılmamaktadır.

 

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

 

Kamera görüntüleri ve ziyaretçi kimlik bilgileri,  talep halinde bilgi verilmesi amacıyla kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, Güvenlik faaliyetlerinin yürütülmesini teminen sözleşmeli  güvenlik şirketimize, hukuki durumlarda delil  oluşturma amacı ile her türlü yargı makamına ve avukatlarımıza, hukuken  yetki vermiş olduğunuz temsilci ve  avukatlarınıza,  ihtilaflı veya suç oluşturan durumlarda  delil  oluşturma amacı ile her türlü yargı makamına ve avukatlarımıza ve site sakinlerimize  aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Görsel verileriniz; site güvenlik kameraları ile site giriş kapıları, ziyaretçi bekleme alanı, site yönetim binası ve site  içerisindeki gezinti alanlarında görüntü kaydı alınması  ve giriş güvenlik alanında ziyaretçi kimlik bilgilerinin  kayda alınması suretiyle   yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

Bu verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde. 5/2-.  ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  

HAKLARINIZ

Arkeon Evleri Sitesi Yönetimi;  KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir.

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7.nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde; 

Başvurunuzu, Arkeon Evleri Sitesi Yönetimi Tepeören Mah. İstanbul Park Blv. Formula 1 Yolu No:17 34959 Tuzla/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya, sitemuduru@arkeonevleri.org.tr adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan  şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Sorumlu Ünvanı       

Arkeon Evleri Sitesi Yönetimi (Site Muduru)

Telefon Numarası

+90 541 457 4164

Santral

+90 216-677 16 15

E-Posta

sitemuduru@arkeonevleri.org.tr

Adres   

Tepeoren Mahallesi, Arkeon Evleri Yonetim Ofisi, 34959 Tuzla, Istanbul